Latvijas Privāto Augstskolu Asociācija

Baltijas Starptautiskā akadēmija dibināta 1992.gada (turpmāk tekstā - BSA), kas nodrošina uz zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības un ekonomikas attīstību.
Baltijas Starptautiskā akadēmija notiek studiju procesa reorganizācija, nodrošinot Eiropas Savienības prasībām atbilstošu akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību Latvijas tautsaimniecībai raksturīgajās nozarēs. BSA ir ieguvusi pozitīvu starptautisko ekspertu vērtējumu un ir ieguvusi beztermiņa akreditāciju. BSA piedāvātājām studiju programmām ir organizēta starptautisko ekspertīzi un ir akreditētas. Baltijas Starptautiskā akadēmija lielākā privātā augstskola Latvijā, kurā studē vairāk nekā 4500 studentu, tai skaitā 400 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm, kas veido multikulturālu vidi akadēmijā, kurā studiju kursus docē 200 vēlēto štata mācību spēku, no kuriem 100 zinātņu doktori un profesori.
Baltijas Starptautiskā akadēmija realizē studijas Rīgā, kā arī akadēmijas reģionālajās filiālēs, kuras atrodas dažādos Latvijas novados (Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, Jēkabpils, Ventspils, Smiltene, Jelgava).
Akadēmija studiju procesā, kā arī konferenču un semināru organizēšanā izmanto video konferences iespējas, kas savieno BSA Rīgā ar tās reģionālajām filiālēm. 

BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam noteikti vairāki prioritārie darbības virzieni (makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana reģionos, zināšanu un inovāciju stimulēšana, investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana, nodarbinātības veicināšana, izglītības un prasmju uzlabošana), tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās reģionālo filiāļu konkurētspēja un to integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā. 
Akadēmija ir saņēmusi ERASMUS universitātes hartu, kas tai ļauj piedalīties Erasmus mobilitātes programmā, kuras ietvaros ir parakstīti gandrīz 100 sadarbības līgumi starp ES augstskolām (links uz tabulu ERASMUS PARTNERI), kas ļauj īstenot studentu mācību un prakses apmaiņas organizēšanu, kā arī sekmē pasniedzēju mobilitātes pasākumu organizēšanu. Akadēmijai ir sadarbības līgumi ar vairāku valstu vēstniecībām Latvijā, ar Vācijas, Dānijas, Polijas, Nīderlandes, Ukrainas, Gruzijas, Baltkrievijas, ASV, Azerbaidžānas un Krievijas vēstniecībām ar dažu vēstniecību atbalstu ir izveidoti mācību informatīvie centri.

 

BSA ES struktūrfondu projektu pieredze ir sekmīga realizējot un apgūstot dažādu fondu līdzekļus (LED, ESF, ERAF, Tempus, Erasmus u.c.) projektus, kas ir izveidojis fondu apgūšanas pieredzi, kā arī prasmes konsultēt apmācāmos un sniegt informāciju plašākai sabiedrībai.
Akadēmijā regulāri organizē starptautiskās studentu vasaras skolas, mākslas izstādes, seminārus, zinātniskās konferences , apaļo galdu diskusijas, kuros aktīvi līdzdarbojas akadēmijas, kā arī citu augstskolu studenti, docētāji un viesdocētāji, darba devēji, kā arī eksperti. 
BSA Rīgā ir vienots akadēmiskais un zinātniskais komplekss, kas sevī iekļauj gan studiju un pētniecības telpas, akadēmisko bibliotēku, modernas pētnieciskās laboratorijas, atpūtas, pakalpojumu un tehnoloģiju pārneses centrs, biznesa inkubators, kas ir pielāgoti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
BSA piedāvā studiju programmas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas (mācību ilgums – 2-2,5 gadi un 4-4,5 gadi), akadēmiskā un profesionālā bakalaura izglītības studijas (mācību ilgums – 3-4,5 gadi), kā arī akadēmiskās un profesionālās maģistrantūras un doktorantūras studijas. 

Studijas BSA notiek multilingvāli (programma Eurolingua):

latviešu plūsma – 75% latviešu valodā + krievu un angļu valodās;
krievu plūsma – 75% krievu valodā + latviešu un angļu valodās;
angļu plūsma – 75% angļu valodā + latviešu un krievu valodās.
Kā profesionālo svešvalodu students var izvēlieties: angļu, vācu, franču, spāņu, zviedru, krievu.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

 • „Vides dizains” (41214), iegūstot vides dizaineris kvalifikāciju
 • „Mazā un vidējā biznesa vadība” (41345), iegūstot uzņēmējdarbības speciālista kvalifikāciju
 • „Tiesību zinātne” (41380), iegūstot jurista palīga kvalifikāciju

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

 • „Uzņēmējdarbība” (42345), iegūstot uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikāciju
 • „Tiesību zinātne” (42380), iegūstot juriskonsulta kvalifikāciju
 • Bakalaura studiju programma „Tūrisma un viesmīlības vadība” (42812), iegūstot Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītāja kvalifikāciju un bakalara grādu tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
 • Bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības” (42342) iegūstot sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikāciju un bakalaura grādu tirgzinībās
 • Bakalaura studiju programma „Kultūras vadība” (42345), iegūstot kultūras projektu vadītāja kvalifikāciju un bakalaura grādu kultūras vadībā
 • Bakalaura studiju programma Datordizains (42214), iegūstot datordizainera kvalifikāciju un bakalaura grādu dizainā
 • Bakalaura studiju programma „Finanšu vadība” (42343) iegūstot finansista kvalifikāciju un bakalaura grādu finanšu vadībā
 • Bakalaura studiju programma „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” (42222), iegūstot tulka, tulkotāja kvalifikāciju un bakalaura grādu tulkošanā

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

 • „Eiropas studijas” (43310), iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu politoloģijā
 • „Programmēšana un datorprojektēšana” (43481), piešķirot dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs

Profesionālā maģistra studiju programmas

 • „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” (47345), iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā
 • „Privāttiesības” (47380), iegūstot maģistra grādu privāttiesībās un jurita kvalifikāciju
 • „Krimināltiesības” (47380), iegūstot maģistra grādu krimināltiesībās un jurita kvalifikāciju
 • „Dizains” (47214), iegūstot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju
 • Kopīgā profesionālā maģistra studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (47345), piešķirot profesionālā maģistra grādu cilvēku resursu vadībā
 • „Starptautiskās finanses” (47343), piešķiros maģistra grādu starptautiskajās finansēs un finansu analītiķa kvalifikāciju
 • „Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” (47812), piešķirot profesionālo maģistra grādu atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājas kvalifikāciju

Akadēmiskā maģistra studiju programma

 • „Eiropas studijas” (45310), iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas studijās

Doktora studiju programmas

 • Doktora studiju programma ”Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika”(51310), piešķirot ekonomikas doktora zinātnisko grādu
 • Doktora studiju programma “Juridiskā zinātne” (51380), iegustot tiesību doktora zinātnisko grāda juridiskajā zinatnē

BSA Filiāles:

BSA Rīgā
BSA Daugavpils filiāle
BSA Rēzeknes filiāle
BSA Jēkabpils filiāle
BSA Jelgavas filiāle
BSA Liepājas filiāle
BSA Ventspils filiāle
BSA Smiltenes filiāle

Kontakinformācija:

Lomonosova street, 4,
216 kab., Riga, LV-1019
Tālrunis:
(+371) 67100636
E-mail: info.md@bsa.edu.lv
www.bsa.edu.lv